Indeksy statystyczne – Testy

Aby zobaczyć rozwiązania zadań 2-13 należy wykupić abonament

Zysk przedsiębiorstwa w kolejnych 4 latach opisany jest przez ciąg indeksów jednopodstawowych: {1; 1,1; 1,2; 1,3}

a) Zysk przedsiębiorstwa charakteryzuje dodatni trend.

b) Wzrost zysku przedsiębiorstwa jest z roku na rok coraz szybszy.

c) W każdym kolejnym roku poziom zysku był wyższy od zysku roku poprzedniego.

a) Prawda

b) Fałsz

c) Prawda

Jeśli opłata za wieczyste użytkowanie gruntu wzrośnie z 5zł do 12,5zł za m2, to nastąpi wzrost:

a) o 250 punktów procentowych

b) 2,5-krotny

c) o 150%

[FMP]

a) Fałsz

b) Prawda

c) Prawda

[/FMP]

Indeks cen według formuły Laspeyresa:

a) nie może być równy indeksowi cen według formuły Paaschego

b) przyjmuje wartości z przedziału (0,1), jeśli średnio nastąpił spadek cen

c) nie zależy od rozmiarów sprzedaży w okresie badanym

[FMP]

a) Fałsz

b) Prawda

c) Prawda

[/FMP]

Ciąg indeksów (wyznaczony dla poziomu pewnego zjawiska dla danych z pięciu lat):

a) jednopodstawowych o podstawie z pierwszego badanego roku:1.1, 1.16, 1.20, 1.22, świadczy o tym, że poziom zjawiska rośnie z roku na rok coraz szybciej

b) jednopodstawowych o podstawie z pierwszego badanego roku: 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, wskazuje na stały poziom zjawiska w czterech ostatnich latach

c) łańcuchowych: 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, wskazuje na stałe, 10-procentowe tempo wzrostu z roku na rok

[FMP]

a) Fałsz

b) Prawda

c) Prawda

[/FMP]

Agregatowy indeks cen akcji wyznaczony według formuły Paaschego zakupionych przez pewnego inwestora wyniósł po roku od zakupu 1,09. Oznacza to, że:

a) gdyby wyznaczyć indeks Laspeyresa, to jego wartość byłaby większa niż 1

b) ceny wszystkich akcji wzrosły

c) średnia harmoniczna z indywidualnych indeksów cen akcji wyniosła 1.09

[FMP]

a) Prawda

b) Fałsz

c) Prawda

[/FMP]

Agregatowe indeksy cen wyznaczone według formuły Laspeyresa i Paaschego są sobie równe, gdy:

a) indywidualne indeksy cen i ilości są nieskorelowane

b) tempo zmian ilości wszystkich produktów jest identyczne

c) tempo zmian cen wszystkich produktów jest identyczne

[FMP]

a) Prawda

b) Prawda

c) Prawda

[/FMP]

Indeks agregatowy ilości:

a) informuje o przeciętnych zmianach ilości

b) jest zawarty pomiędzy najmniejszym i największym indywidualnym indeksem ilości

c) jest średnią z indywidualnych indeksów ilości z uwzględnieniem odpowiedniego systemu wag

[FMP]

a) Prawda

b) Prawda

c) Prawda

[/FMP]

Roczne zmiany produkcji pewnego zakładu w latach 2005-2008 opisywały następujące wartości indeksów łańcuchowych: 0,7 ; 0,8 ; 0,9.

a) Produkcja tego zakładu z roku na rok spadała coraz wolniej

b) Średnioroczne tempo zmian produkcji tego zakładu w okresie 2005-2007 wynosiło -31,9%

c) Produkcja zakładu w roku 2008 była o 49,6% mniejsza od produkcji w roku 2005

[FMP]

a) Prawda

b) Fałsz

c) Prawda

[/FMP]

Wartość różnych gatunków złomu skupionego w maju w stosunku do marca wzrosła o 3%. Obliczono też, że LID = 0,96.

a) Ilość skupionych różnych gatunków złomu łącznie spadłaby średnio o 4% przy założeniu, że ceny w obu okresach byłyby na poziomie maja.

b) Gdyby w obu miesiącach skupiono taką samą ilość złomu każdego rodzaju(taką jak w maju), to cena złomu (a zarazem jego wartość) wzrosłaby w maju średnio o 7,3% w stosunku do marca

c) Różnica podanych indeksów (1,03-0,96) wskazuje o ile średnio spadły ceny różnych gatunków złomu.

[FMP]

a) Fałsz

b) Prawda

c) Fałsz

[/FMP]

Indeks(y) cen produktów konsumpcyjnych według formuły Laspeyresa:

a) Oceniający średnie tempo wzrostu cen w ciągu czterech lat przyjął wartość większą od 100%. Oznacza to, że ceny w tym okresie w ciągu każdego roku wzrastały w porównaniu z rokiem poprzednim

b) Zwiększył wartość. Oznacza to, że przy stałym indeksie wartości, indeks fizycznych rozmiarów konsumpcji według formuły Paaschego również wzrósł.

c) Przyjmowałby w pewnym kraju wartości w poszczególnych latach okresu 2009-2013: 122%, 116%, 110%, 107% (były to indeksy łańcuchowe). Oznacza to, że przeciętny poziom cen z roku na rok zwiększał się.

[FMP]

a) Fałsz

b) Fałsz

c) Prawda

[/FMP]

Indeks ilości formuły Laspeyresa

a) może być obliczony jako średnia arytmetyczna indywidualnych indeksów cen.

b) oraz indeks ilości formuły Paaschego służą wyznaczaniu indeksu ilości formuły Fishera.

c) informuje nas o zmianie wartości badanego agregatu na skutek zmian ilości poszczególnych składników tego agregatu przy założeniu, że ceny w obu okresach były takie, jak w okresie bazowym.

[FMP]

a) Fałsz

b) Prawda

c) Prawda

[/FMP]

Agregatowy indeks cen dla czterech artykułów obliczony formułą Laspeyresa wyniósł 1,20. Oznacza to, że:

a) na pewno ceny wszystkich artykułów wzrosły

b) agregatowy indeks wartości jest na pewno mniejszy od 1,2

c) średnia (ważona) z indywidualnych indeksów cen wynosi 1,2

[FMP]

a) Fałsz

b) Fałsz

c) Prawda

[/FMP]

Indeksy łańcuchowe obliczone dla wielkości sprzedaży przedsiębiorstwa (wyrażonej w jednostkach masy fizycznej) w latach 2008-2011 były następujące : i2009/2008=1,2 ; i2010/2009=1,2 ; i2011/2010=1,2
Oznacza to, że:

a) w badanych latach absolutne przyrosty wielkości sprzedaży(wyrażone w jednostkach masy fizycznej) były z roku na rok coraz większe

b) indeksy jednopodstawowe dla badanych lat (o stałej podstawie z roku 2008) były coraz większe

c) indeks średniego tempa zmian w latach 2009-2011 wynosił 1,2

[FMP]

a) Fałsz

b) Fałsz

c) Prawda

[/FMP]

Indeksy - napis