Wnioskowanie przy losowaniu zależnym – Testy

Losowanie bez zwracania:

a) powoduje, że zmienne stanowiące próbę są zależne

b) powoduje, że prawdopodobieństwo wyboru poszczególnych jednostek do próby zmienia się w trakcie losowania

c) jest w przypadku skończonej, niezbyt licznej populacji bardziej efektywne niż losowanie ze zwracaniem (przy jednakowych liczebnie populacjach)

a) Prawda

b) Prawda

c) Prawda

Przedziały ufności skonstruowane na podstawie prób wylosowanych bez zwracania:

a) mają maksymalny błąd szacunku mniejszy niż przedział skonstruowany na podstawie próby losowanej ze zwracaniem

b) wymagają większej próby niż przedziały skonstruowane na podstawie próby losowanej ze zwracaniem, aby zagwarantować taką samą precyzję

c) są mniej precyzyjne niż przedział konstruowane na podstawie próby wylosowanej ze zwracaniem

a) Prawda

b) Fałsz

c) Fałsz

Poprawka na losowanie ze skończonej populacji:

a) przyjmuje wartości z przedziału (0,1)

b) jest pomijana, gdy próba stanowi mniej niż 5% całej populacji

c) sprawia, że wariancja estymatora dla losowania zależnego jest mniejsza niż dla losowania niezależnego

a) Prawda

b) Prawda

c) Prawda

Zależna próba losowa prosta:

a) jest wynikiem losowania ze zwracaniem

b) jest wynikiem losowania bez zwracania

c) nie może być podstawą wnioskowania statystycznego

a) Fałsz

b) Prawda

c) Fałsz

Wnioskowanie przy losowaniu zaleznym - napis