Weryfikacja hipotez statystycznych – Testy

Aby zobaczyć rozwiązania zadań(2-19) należy wykupić abonament

Wariancja (odchylenie standardowe) stopy zwrotu z akcji jest najczęściej stosowanym w analizie portfelowej miernikiem jej ryzykowności. Aby porównać dwóch akcji:

a) możemy na podstawie prób losowych przeprowadzić test dla dwóch średnich

b) w ciągu dwóch tygodni, możemy porównać współczynniki zmienności stopy zwrotu z tego okresu

c) ryzyko dwóch akcji, możemy na podstawie prób losowych przeprowadzić test dla ilorazu wariancji

a) Fałsz

b) Prawda

c) Prawda

Wykorzystanie statystyki t studenta przy weryfikacji hipotezy dla średniej w populacji:

a) wymaga, aby badana zmienna miała w populacji rozkład normalny

b) jest możliwe tylko wtedy, gdy znane jest odchylenie standardowe w populacji

c) jest zasadne przy małej próbie

Wybierz pakiet:
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Abonament 30 dni
Abonament 90dni

Abonament 30 dni

Dostęp do wszystkich treści serwisu przez 30dni
29,95 PLN
Sposób zapłaty: Dotpay
Sprawdź
Odblokuj zawartość

Abonament 90 dni

Dostęp do wszystkich treści serwisu przez 90dni
49,95 PLN
Sposób zapłaty: Dotpay
Sprawdź
Odblokuj zawartość
Anuluj

Hipoteza zerowa nie będzie odrzucona, jeżeli:

a) przedział ufności obejmie wartość parametru wskazaną w hipotezie

b) krytyczny poziom istotności będzie wynosił 0.2

c) wartość testu wyniesie 0

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Test zgodności chi-kwadrat:

a) wymaga znajomości wartości parametrów hipotetycznego rozkładu zmiennej w populacji

b) służy do sprawdzania zgodności wartości parametrów w dwóch różnych populacjach

c) wykorzystuje rozkład graniczny statystyki testowej

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Niech P oznacza krytyczny poziom istotności. Hipoteza H0 będzie odrzucona przy poziomie istotności α, jeśli:
a) prawdopodobieństwo błędu I rodzaju będzie większe od P

b) wartość statystyki testującej wyniesie 0

c) P > α

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Liczebność teoretyczna w badaniu zgodności z rozkładem Poissona to:

a) liczba przypadków zaobserwowana w próbie losowej

b) liczba przypadków, które powinny wystąpić, przy założeniu, że badana cecha ma w populacji rozkład Poissona

c) liczba przypadków, które powinny wystąpić, przy założeniu, że badana cecha ma w populacji rozkład normalny

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Hipoteza H0:p1=p2 w badaniu zdawalności egzaminu na prawo jazdy przed wprowadzeniem zmian zasad egzaminowania i po ich wprowadzeniu na podstawie dwóch prób 100-elementowych brzmi:

a) odsetek osób zdających jest w obu próbach jednakowy

b) frakcja osób zdających wśród egzaminowanych według starych i nowych zasad jest jednakowa

c) prawdopodobieństwo zdania egzaminu według starych i nowych zasad jest jednakowe

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Weryfikując na podstawie małych prób (n1 i n2-elementowych) hipotezę o równości średnich w dwóch populacjach:

a) zakładamy, że rozkłady cech w populacjach są normalne

b) stosujemy statystykę testową o rozkładzie t studenta z n1 + n2-2 stopniami swobody

c) zakładamy, że odchylenia standardowe σ1 i σ2 nie są znane, ale są jednakowe

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Test zgodności chi-kwadrat:

a) pozwala sprawdzić, że populacja ma rozkład Poissona

b) wymaga, aby liczebności teoretyczne były nie mniejsze niż 5

c) wymaga, aby liczebności empiryczne były nie mniejsze niż 5

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Rozkład statystyki testującej w testach istotności określa się przy założeniu, że prawdziwa jest sprawdzana hipoteza. Procedura taka stosowana jest:

a) tylko wtedy, gdy zamierzamy przyjąć sprawdzaną hipotezę

b) tylko wtedy, gdy hipoteza alternatywna jest dwustronna

c) w każdym teście istotności

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Jeśli weryfikujemy hipotezę typu m=m0, to rozkład populacji, z której pochodzi próba:

a) musi być zawsze normalny, gdy próba jest mała

b) może być dowolny o ile tylko próba jest duża

c) musi być normalny w przypadku dużej próby i t studenta w przypadku małej próby

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Jeśli wartość testu znajdzie się w obszarze krytycznym, to odrzucamy H0, ponieważ:

a) prawdopodobieństwo popełnienia błędu pierwszego rodzaju jest mniejsze niz krytyczny poziom istotności

b) zaszło zdarzenie, którego prawdopodobieństwo jest bardzo niewielkie ( mniejsze niż przyjęty poziom istotności)

c) krytyczny poziom istotności jest mniejszy od przyjętego poziomu istotności lub jemu równy

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Aby ocenić, czy przeciętna waga w grupie 16 osób stosujących środek na odchudzanie zmniejszyła się istotnie po zastosowanej kuracji, należy:

a) założyć niezależność prób losowych

b) wykorzystać test dla prób zależnych

c) zastosować analizę wariancji

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Hipoteza zerowa będzie odrzucona przy poziomie istotności α, jeśli:

a) wartość testu będzie równa wartości odczytanej z tablic przy danym α

b) α > p, gdzie p oznacza krytyczny poziom istotności

c) wartość testu wyniesie 0

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Długość przedziału ufności:

a) rośnie wraz ze wzrostem współczynnika ufności

b) rośnie wraz ze wzrostem wielkości próby

c) równa się podwójnemu błędowi standardowemu estymacji parametru

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Weryfikacja przypuszczenia o tym, że średnia wartość cechy w populacji pierwszej jest większa niż w populacji drugiej (m1 > m2) z użyciem statystyki t dla 23 stopni swobody wymaga aby:

a) Przynajmniej jeden z analizowanych rozkładów był normalny

b) Odchylenie standardowe w pierwszej populacji było równe odchyleniu standardowemu w drugiej populacji

c) Próby były niezależne

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Przy weryfikacji hipotezy dotyczącej różnicy dwóch wartości oczekiwanych, otrzymano krytyczny poziom istotności równy 0,7. Oznacza to, że:

a) hipoteza alternatywna jest prawdziwa

b) hipoteza zerowa nie powinna być odrzucona przy poziomie istotności 0,01

c) hipoteza zerowa jest prawdziwa

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Sformułowanie “dwustronny obszar krytyczny” oznacza, że:

a) obszar odrzuceń hipotezy zerowej jest sumą dwóch rozłącznych zbiorów wartości statystyki testującej

b) poziom istotności jest dwukrotnie wyższy niż przy hipotezie jednostronnej

c) hipoteza alternatywna może brzmieć: średnia w populacji jest różna od 5

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Chciano zbadać, czy kolor oczu ma wpływ na wyniki egzaminu ze statystyki. Aby tego dokonać należy:

a) Postawić hipotezę zerową i alternatywną

b) Skorzystać z rozkładu chi-kwadrat

c) Zbudować symetryczny obszar krytyczny

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Weryfikacja hipotez statystycznych - napis