Analiza szeregów czasowych – Testy

Aby zobaczyć rozwiązania zadań(2-17) należy wykupić abonament

Szef firmy zebrał dane z ostatnich 10 lat na temat wysokości przeciętnej płacy. Czy dane te stanowią szereg czasowy, jeśli dotyczyły informacji zebranych:

a) na koniec każdego roku

b) na dzień 31 lipca i 31 grudnia każdego roku

c) na koniec każdego miesiąca w badanych latach

a) Prawda

b) Fałsz

c) Prawda

Jeśli trend, jakiemu podlega badana zmienna, jest rosnący, to:

a) połowa reszt jest dodatnia i połowa ujemna

b) każdy wyraz szeregu empirycznego (pierwotnego) jest większy od poprzedzającego

c) wartość testu weryfikującego istotność uzyskanego współczynnika trendu jest dodatnia

[FMP]

a) Fałsz

b) Fałsz

c) Prawda

[/FMP]

Do analizy szeregu czasowego można zastosować:

a) w celu wyodrębnienia trendu – średnie ruchome scentrowane

b) w celu zmierzenia wahań sezonowych o stałej amplitudzie wahań – wskaźniki sezonowości dla wahań addytywnych

c) indeksy jednopodstawowe

[FMP]

a) Prawda

b) Prawda

c) Prawda

[/FMP]

Wahania sezonowe zużycia energii elektrycznej można analizować (o ile tylko dostępne są odpowiednie dane) w podokresach:

a) miesięcznych

b) dziennych

c) godzinowych

[FMP]

a) Prawda

b) Prawda

c) Prawda

[/FMP]

Podzielenie wyrazów pierwotnego szeregu czasowego przez właściwe oczyszczone wskaźniki wahań sezonowych w modelu multiplikatywnym powoduje, że tak otrzymany szereg:

a) jest określony tylko przez trend i wahania przypadkowe

b) jest pozbawiony wahań sezonowych

c) wskazuje na liniowy przebieg tendencji rozwojowej

[FMP]

a) Prawda

b) Prawda

c) Fałsz

[/FMP]

Do analizy szeregu czasowego w celu wyodrębnienia trendu można zastosować:

a) średnie ruchome

b) metodę najmniejszych kwadratów

c) indeksy łańcuchowe

[FMP]

a) Prawda

b) Prawda

c) Fałsz

[/FMP]

O tym, czy wahania sezonowe mają charakter multiplikatywny czy addytywny, pomoże przesądzić:

a) analiza wykresu szeregu empirycznego

b) sprawdzenie, czy dokładnie połowa względnych wskaźników sezonowości jest większa od 1, a połowa mniejsza od 1

c) analiza wyrównanego szeregu czasowego za pomocą średnich ruchomych(zwykłych lub scentrowanych)

[FMP]

a) Prawda

b) Fałsz

c) Fałsz

[/FMP]

Indywidualne wskaźniki sezonowości (będące ilorazem wyrazów szeregu czasowego przez średnie ruchome):

a) wyznaczamy zarówno w szeregu czasowym z wahaniami addytywnymi, jak i multiplikatywnymi

b) są określone przez wahania sezonowe i przypadkowe

c) po uśrednieniu dla jednoimiennych podokresów cyklu pozwalają wyeliminować wahania przypadkowe

[FMP]

a) Fałsz

b) Prawda

c) Prawda

[/FMP]

Do analizy szeregu czasowego można zastosować:

a) W celu wyodrębnienia trendu – średnie ruchome scentrowane

b) W celu zmierzenia wahań sezonowych o stałej amplitudzie wahań – wskaźniki sezonowości dla wahań addytywnych

c) Indeksy jednopodstawowe

[FMP]

a) Prawda

b) Prawda

c) Prawda

[/FMP]

Dodatni trend sprzedaży:

a) Oznacza, że dla każdego kolejnego okresu wartość sprzedaży jest wyższa niż w okresie go poprzedzającym

b) Może być stwierdzony za pomocą metody średnich ruchomych

c) Oznacza, że sprzedaż rośnie z okresu na okres coraz szybciej

[FMP]

a) Fałsz

b) Prawda

c) Fałsz

[/FMP]

Analizując kwartalne dane z lat 2009-2013 dotyczące sprzedaży plecaków w pewnej sieci sklepów sportowych wyznaczono między innymi oczyszczone (skorygowane) multiplikatywne wskaźniki wahań sezonowych dla pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału: 0,91 ; 1,26 ; 1,44.

a) Oczyszczony wskaźnik wahań sezonowych dla czwartego kwartału wynosi: 0,39

b) Wskaźnik multiplikatywnych wahań sezonowych informuje o ile procent przeciętnie liczba sprzedanych plecaków w każdym kwartale będzie się różnić od wartości wynikających z trendu tylko i wyłącznie na skutek działania wahań sezonowych

c) Suma wszystkich czterech multiplikatywnych surowych wskaźników sezonowości (przed skorygowaniem) musi się równać 4

[FMP]

a) Prawda

b) Prawda

c) Fałsz

[/FMP]

Średnie ruchome

a) można wykorzystać do wyodrębnienia trendu w szeregu czasowym obserwacji.

b) zwykłe i scentrowane niczym się nie różnią, gdy są obliczane dla tej samej liczby podokresów, równej długości cyklu wahań.

c) zwykle pozwalają wyodrębnić trend dla danych miesięcznych.

[FMP]

a) Prawda

b) Fałsz

c) Fałsz

[/FMP]

Do obliczenia addytywnych wskaźników sezonowości niezbędne jest:

a) obliczenie mediany badanej zmiennej

b) obliczenie współczynnika zmienności badanej zmiennej

c) wygładzenie szeregu czasowego za pomocą średnich ruchomych

[FMP]

a) Fałsz

b) Fałsz

c) Prawda

[/FMP]

W szeregu czasowym z półrocznymi multiplikatywnymi wahaniami sezonowymi:

a) Dla wyrównania szeregu wyznaczamy średnią ruchomą zwykłą dwuokresową

b) Suma oczyszczonych wskaźników sezonowości dla obu półroczy wynosi 0

c) Wartość O1=0,8 oznacza, że poziom zjawiska w I półroczach jest niższy średnio o 20% od wartości wynikającej z trendu

[FMP]

a) Fałsz

b) Fałsz

c) Prawda

[/FMP]

Wskaźniki wahań okresowych:

a) addytywne (absolutne) są wyrażane w takich samych jednostkach jak szereg czasowy

b) przyjmują wartości ujemne, jeżeli trend jest spadkowy

c) addytywne (absolutne) oczyszczone są równe wskaźnikom nieoczyszczonym

[FMP]

a) Prawda

b) Fałsz

c) Fałsz

[/FMP]

Analizujemy dane o sprzedaży opon zimowych w poszczególnych półroczach:

a) Do wygładzenia tego szeregu można zastosować średnią ruchomą zwykłą (niescentrowaną)

b) Szereg wyrównany będzie krótszy o 4 obserwacje od szeregu empirycznego.

c) Czy do analizy możemy wykorzystać indeksy łańcuchowe

[FMP]

a) Fałsz

b) Fałsz

c) Prawda

[/FMP]

Analizujemy dane o liczbie bezrobotnych według stanu na koniec każdego miesiąca:

a) Do wygładzenia tego szeregu można zastosować średnią ruchomą scentrowaną

b) Szereg wyrównany będzie krótszy o 4 obserwacje od szeregu empirycznego

c) Do analizy możemy wykorzystać indeksy jednopodstawowe

[FMP]

a) Prawda

b) Fałsz

c) Prawda

[/FMP]

“Analiza szeregów czasowych – testy” to część działu “statystyka testy z odpowiedziami”. 

Analiza szeregów czasowych - napis