Analiza wariancji – testy

Analizę wariancji możemy zastosować, gdy chcemy ocenić:

a) czy średnie w kilku wyodrębnionych populacjach są identyczne

b) czy istnieje wpływ wyróżnionego czynnika na badaną zmienną

c) czy wariancje w kilku wyodrębnionych populacjach są identyczne

a) Prawda

b) Prawda

c) Fałsz

Które z podanych założeń są niezbędne w analizie wariancji:

a) próby zostały pobrane w sposób niezależny

b) próby mają dowolną liczebność, ale mają taką samą wariancję

c) rozkłady populacji, z których pobrano próby, są normalne, a wariancje są jednakowe

a) Prawda

b) Fałsz

c) Prawda

Losowa próba wskazuje na niewielkie zróżnicowanie zysku spółek w ramach poszczególnych branż i stosunkowo duże różnice w przeciętnym zysku spółek pomiędzy sektorami. Zastosowanie analizy wariancji wykaże, że:

a) przynależność do sektora istotnie różnicuje wielkość przeciętnego zysku spółek

b) występują nieistotne różnice w przeciętnym zysku spółek należących do różnych sektorów

c) przeciętny zysk spółek różni się istotnie pomiędzy branżami

a) Prawda

b) Fałsz

c) Prawda

Hipoteza alternatywna w analizie wariancji mówi o tym, że:

a) średnie we wszystkich wyodrębnionych populacjach różnią się między sobą

b) co najmniej dwie średnie w populacjach nie są identyczne

c) wyodrębniony czynnik powoduje istotne różnice pomiędzy przynajmniej dwiema wariancjami w populacji

a) Fałsz

b) Prawda

c) Fałsz

Czy analiza wariancji:

a) wykorzystuje statystykę testową o rozkładzie χ2 ?

b) może być stosowana jeżeli jedna zmienna nie jest ilościowa?

c) może być stosowana zarówno przy małej (n<30) jak i przy dużej próbie?

a) Nie

b) Nie

c) Tak

“Analiza wariancji – testy” to część działu “statystyka testy z odpowiedziami”. 

Analiza wariancji - napis