Indeksy – zadania

Aby zobaczyć rozwiązania zadań 3-17 należy wykupić abonament

Wybierz pakiet:
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Abonament 30 dni
Abonament 90dni

Abonament 30 dni

Dostęp do wszystkich treści serwisu przez 30dni
29,90zł PLN
Sposób zapłaty: Dotpay
Sprawdź
Odblokuj zawartość

Abonament 90 dni

Dostęp do wszystkich treści serwisu przez 90dni
49,90zł PLN
Sposób zapłaty: Dotpay
Sprawdź
Odblokuj zawartość
Anuluj

Pewna firma prowadziła kampanię reklamową, którą została rozpoczęta w 2010 i trwała 3 lata. Wartość sprzedaży została przedstawiona w poniższej tabeli:

ROK2009(przed kampanią)201020112012
WARTOŚĆ SPRZEDAŻY10.00012.00011.00011.000

1) Oblicz i opisz słownie indeksy jednopodstawowe przyjmując za podstawę rok 2009.
2) Czy reklamę można ocenić za skuteczną?
3) Oblicz średniookresowe tempo zmian w okresie 2009-2012.

Ad 1)Indeksy podstawowe wynoszą:

    \[i_{2010/2009} = \frac{12}{10} = 1.2\]

    \[i_{2011/2009} = \frac{11}{10} = 1.1\]

    \[i_{2012/2009} = \frac{11}{10} = 1.1\]

Opiszmy jeszcze słownie indeksy dotyczące kolejnych lat:

W 2010 roku wartość sprzedaży względem 2009 roku wzrosła o (i2010/2009-1)100%=0.2100%=20%

W 2011 roku wartość sprzedaży względem 2009 roku wzrosła o 10%.

W 2012 roku wartość sprzedaży względem 2009 roku wzrosła o 10%.

Ad2)
To zależy od samych założeń kampanii. Jeżeli naszym cele było zwiększenie sprzedaży do 15tys. to kampanie należałoby uznać za nieskuteczną.
Zwróćmy uwagę, że wszystkie indeksy jedno podstawowe są większe od 1, czyli w każdym roku wartość była większa niż w roku 2009 czyli możemy założyć, że nasza kampania reklamowa była skuteczna.

Ad3)
Średniookresowe tempo zmian w latach 2009-2012 wynosi:

    \[\overline{i}_{g} = \sqrt[n-1]{i_{n/1}} = \sqrt[3]{i_{2012/2009}} = \sqrt[3]{1.1} \approx 1.03\]

    \[T_{n} = 0.03 \cdot 100\% = 3\%\]

Czyli średnio co roku liczba sprzedanych komputerów wzrastała o 3%.

Dynamikę produkcji budzików w latach 1994-2000 charakteryzują następujące indeksy (rok 1993=1): 3.02, 3.71, 3.50, 1.52, 1.28, 1.40, 1.20.

a) Produkcja budzików w roku 1998 w stosunku do roku 1995 …… (wzrosła/zmalała) o ….. procent.

b) Jeśli produkcja w 1996 roku wynosiła 300 tys. szt. to w roku 2000 wynosiła ona…..

c) Jeśli średnioroczne tempo zmian z lat 1996-2000 nie ulegnie zmianie, to jeśli w 1996 roku produkcja wynosiła 300 tys. szt. to w 2003 roku będzie wynosiła……

Najpierw przepiszmy dane to tabelki by łatwiej było pracować:

Rok1994199519961997199819992000
1993=13.023.713.501.521.281.401.20

Ad a)

    \[i_{1995/1993} = 3.71, i_{1998/1993} = 1.28\]

Ponieważ i1995/1993>i1998/1993 to produkcja budzików w 1998 była mniejsza niż w 1995. Teraz policzymy o ile była mniejsza:

    \[\frac{i_{1998/1993}}{i_{1995/1993}} = \frac{1.28}{3.71} \approx 0.35\]

Czyli produkcja w 1998 stanowiła 35% produkcji z 1995 co oznacza, że produkcja spadła o 100% – 35% = 65%.

Odp: Produkcja budzików w roku 1998 w stosunku do roku 1995 zmalała o 65% procent.

Ad b)

    \[i_{1996/1993} = 3.50, i_{2000/1993} = 1.20\]

Możemy to wyliczyć ze zwykłej proporcji:

3.50 —————– 350 000 sztuk
1.20 —————– x sztuk

    \[3.50 \cdot x = 1.20 \cdot 350 000 = 420 000\]

    \[x = \frac{420 000}{3.50} = 120 000\]

Odp: Jeśli produkcja w 1996 roku wynosiła 300 tys. szt. to w roku 2000 wynosiła ona 120 tys. sztuk.

Ad c)
Najpierw musimy obliczyć średnioroczne tempo zmian z lat 1996-2000:

    \[i_{1996/1993} = 3.50, i_{2000/1993} = 1.20\]

Tak jak w przypadku punktu a) produkcja zmniejszyła się. Policzmy zatem o ile się zmniejszyła:

    \[\frac{i_{2000/1993}}{i_{1996/1993}} = \frac{1.20}{3.50} \approx 0.34\]

Czyli gdybyśmy jako podstawę przyjęli rok 1996 to i2000/1996=0.34 Teraz przejdziemy do policzenia średniookresowego tempa zmian dla lat 1996-2000:

    \[\overline{i}_{1996-2000} = \sqrt[n-1]{i_{n/1}} = \sqrt[5-1]{i_{2000/1996}} = \sqrt[4]{0.34} \approx 0.76\]

    \[\overline{T}_{n} = (\overline{i}_{g} - 1) \cdot 100\% = (0.76 - 1) \cdot 100\% = -24\%\]

Czyli średnio w lata 1996-2000 produkcja co roku spadała o 24%.

Teraz przejdziemy do oszacowania wielkości produkcji w 2003.
Oszacowanie rozpoczyna się od roku 2000, w którym produkcja wynosiła 120 tys. sztuk, co zostało wyliczone w punkcie b).

Skoro średnioroczne tempo zmian wynosi 0.76, a mamy oszacować produkcje za 3 lata skorzystamy z poniższego działania:

    \[120 000 \cdot (\overline{i}_{g})^{3} = 120 000 \cdot 0.76^{3} \approx 120 000 \cdot 0.44 = 52 800\]

Odp: Jeśli średnioroczne tempo zmian z lat 1996-2000 nie ulegnie zmianie, to jeśli w 1996 roku produkcja wynosiła 300 tys. szt. to w 2003 roku będzie wynosiła 52 800 sztuk.

W tabeli została przedstawiona sprzedaży komputerów w latach 2009-2012 w pewnym sklepie. Oblicz i zinterpretuj indeksy łańcuchowe dla poszczególnych lat:

ROK2009(przed kampanią)201020112012
WARTOŚĆ SPRZEDAŻY10.00012.00011.00011.000

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Dynamika wynagrodzeń w kolejnych kwartałach 1998r. była następująca:

kwartałyIIIIIIIV
Kwartał poprzedni =100%1211199580

a) Wynagrodzenia w II kwartale w stosunku do I kwartału ….. (wzrosły/zmalały) o …… procent.

b) Jeśli wynagrodzenie w II kwartale wynosiło 640 zł, to w IV kwartale wynosiło ono…….

c) Średniookresowe tempo zmian wynagrodzeń w 1998r. wynosi…., co oznacza, że …….

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Dane są wartości przeciętnego dalszego trwania życia w Polsce dla niektórych lat, wyrażające oczekiwaną długość trwania życia osoby nowonarodzonej :

Rok1990199520002005
Mężczyźni66,267,669,770,8
Kobiety75,276,478,079,4

Wiedząc, że w 2010 roku przeciętne dalsze trwanie życia dla mężczyzn wzrosło o 5,9 roku w stosunku do 1990 roku, natomiast dla kobiet o 5,4 roku (także w stosunku do 1990 roku), odpowiedzieć, dla której płci nastąpił większy postęp w wydłużaniu się przeciętnego dalszego trwania życia w ciągu 20 lat ? Czy formułując odpowiedź porównujemy zmiany absolutne czy względne ?

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Poniżej podane zostały opublikowane przez GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych obrazujące poziom inflacji w okresie transformacji ustrojowej w Polsce (rok poprzedni =100)

Rok1986198719881989199019911992199319941995
Wskaźniki cen117,7125,2160,2351,1685,8170,3143,0135,3132,2127,8

a) O ile procent wzrosły ceny w 1990 roku w stosunku do roku poprzedniego ? Czy prawdziwe jest stwierdzenie, że ceny w 1990 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosły średnio blisko siedmiokrotnie ?

b) Jakie było średnioroczne tempo zmian inflacji w latach 1991-1995?

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

W rocznikach GUS można znaleźć informację o wielkości współczynnika zgonów niemowląt (na 1000 urodzeń żywych) w Polsce:

Rok20042005200620072008200920102011
Współczynnik zgonów niemowląt6,86,46,06,05,65,65,04,7

a) O jaki procent zmienił się badany współczynnik w 2011 roku w stosunku do roku poprzedniego ?

b) O jaki procent badany współczynnik w 2010 był wyższy niż w roku 2011? Skąd wynika różnica odpowiedzi w stosunku do poprzedniego podpunktu ?

c) O jaki procent zmienił się współczynnik w latach 2010 i 2011 w stosunku do roku 2004?

d) Czy średnioroczne tempo spadku współczynnika umieralności niemowląt było szybsze w latach 2004-2006 czy w latach 2009-2011?

e) Jakiego współczynnika można się spodziewać w 2013 roku, jeśli utrzyma się tempo spadku z lat 2009-2011?

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Poniższa tabela przedstawia wyznaczone na podstawie danych Eurostatu przyrosty liczby ludności w 27 krajach Unii Europejskiej:

Rok20082009201020112012
Rok poprzedni = 11,00481,00401,00281,00261,0026

a) W jakim stopniu liczba ludności w 2010 roku różniła się w stosunku do 2009 roku, a w jakim w stosunku do 2007 roku?

b) Jak zmieniała się liczba ludności UE w poszczególnych latach w porównaniu z rokiem 2008? Zinterpretować jeden z obliczonych indeksów.

c) Jakie było średnioroczne tempo zmian ludności w latach 2008-2012?

d) W którym roku liczba mieszkańców 27 krajów UE osiągnie 510mln, przy założeniu utrzymania się średniego tempa zmian z lat 2008-2012, jeśli w 2012 roku 27 krajów Unii zamieszkiwało 503,7mln  osób?

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Na podstawie danych o długości autostrad w Polsce w latach 2006-2010 wyznaczono względne przyrosty jednopodstawowe (w procentach):

Rok2007200820092010
Przyrosty względne w stosunku do 2006 roku0,015,428,129,3

a) Czy prawdziwe jest twierdzenie, że roczny przyrost długości autostrad w Polsce był coraz słabszy ? Obliczyć odpowiednie wskaźniki i zinterpretować jeden z nich

b) Jakie było średnie tempo zmian długości autostrad w latach 2006-2010?

c) Określić absolutne przyrosty długości autostrad w badanym okresie, wiedząc, że w 2008 roku było ich w sumie 765km.

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Na podstawie poniższych danych ocenić, w jakim stopniu w maju na zmianę wartości akcji trzech spółek zakupionych przez pewnego inwestora w lutym miały wpływ zmiany cen (w zł), a w jakim ilości zakupionych akcji (w szt.).

SpółkaIlość akcji Cena akcji 
lutymajlutymaj
A10001500100110
B10005004040
C1000700108

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Wartość środków trwałych (w mln zł) w pewnej firmie w latach 2008 i 2012 prezentuje tabela:

Środki trwałeWartość w cenach bieżących Wartość w cenach stałych z 2008r
2008r2012r2012r
Budynki748880
Maszyny223025
Środki transportu465
Razem100124110

a) Który ze składników środków trwałych charakteryzował się najszybszym średniorocznym tempem zmian wartości w latach 2008-2012 ?

b) Jak zmieniła się łączna wartość środków trwałych w cenach bieżących w roku 2012 w stosunku do roku 2008?

c) W jakim stopniu zmiany cen, a w jakim – zmiany ilości miały wpływ na zmianę łącznej wartości środków trwałych w roku 2012 w stosunku do 2008?

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

    \[I_{w}=1,12\]

    \[_{L}I_{P}=\frac{1,15*0,5*50000+0,4*50000+0,95*0,1*50000}{50000}=\frac{28750+20000+4750}{50000}=1,07\]

Gdyby założyć, że ilość akcji była jednakowa i taka jak na początku okresu, to wartość akcji wzrosłaby o 7% na skutek zmiany cen

    \[_{p}I_{q}=\frac{1,12}{1,07}=1,047\]

Gdyby założyć, że ceny były jednakowe i takie jak pod koniec okresu, to wartość portfela łącznie wzrosłaby o średnio 4,7% w stosunku do początku okresu na skutek zmian ilości

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

W pewnej mleczarni analizowano obroty za pięć miesięcy bieżącego roku i uzyskano następujące informacje o cenach i wartości sprzedaży (w tys. zł) dwóch gatunków sera:

Gatunek seraZmiana cen w stosunku do styczniaWartość sprzedaży maj
styczeńlutymarzeckwiecieńmaj
Sopocki1,001,031,061,101,12300
Krynicki1,001,021,051,071,10400

a) Jakie było przeciętne miesięczne tempo zmian cen sera sopockiego w okresie styczeń-maj br.?

b) Wiedząc, że ogólna wartość sprzedaży obu gatunków sera łącznie w styczniu wynosiła 600 tyś. zł, odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na zmianę wartości sprzedaży w maju w stosunku do stycznia miały zmiany cen, a jaki zmiany wielkości sprzedaży?

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Wartość wydatków na mięso i wędliny w pewnym gospodarstwie domowym w lutym 2012 roku wynosiła 400 zł. Wiedząc, że ma ten sam koszyk (co do ilości) mięsa i wędlin rok później gospodarstwo wydałoby 450 zł, obliczyć i zinterpretować odpowiedni agregatowy indeks cen mięsa i wędlin. Co silniej, zmiany cen czy ilości, wpłynęło na zmianę wydatków gospodarstwo domowego na mięso i wędliny, skoro wiadomo, że w lutym 2013 gospodarstwo wydało na ten cel 440 zł.

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Wartość skupionego złomu (miedź, nikiel, aluminium) w pewnym punkcie skupu w sierpniu  wynosiła 40 tyś. zł. Rok później skupiono tam miedzi za 12 tyś. zł, niklu za 9 tyś zł, a aluminium za 21 tyś zł. W sierpniu 2012 roku łańcuchowy indeks cen ( w stosunku do sierpnia 2011) wynosił dla miedzi 1,15, dla niklu 1,1, dla aluminium 1,05. Ile wynosił agregatowy indeks ilości? W jakim stopniu na zmianę wartości skupu wpłynęły zmiany cen, a w jakim zmiany ilości skupionego złomu?

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Badając dynamikę zmian kosztów utrzymania w gospodarstwach domowych pewnego regionu w zakresie nośników energii, ustalono, że tę grupę wydatków reprezentować będą opłaty za węgiel, gaz i prąd. W badanym okresie cena węgla nie uległa zmianie, natomiast zarówno cena gazu, jak i prądu wzrosła o 10%. Jak zmieniły się w rozpatrywanym okresie koszty utrzymania w zakresie badanej wartości wydatków na te trzy różne rodzaje energii, jeżeli wiadomo, że udział wartości wydatków na węgiel w łącznej wartości wydatków na te trzy różne rodzaje energii zmalał z 38% w okresie podstawowym do 35% w okresie badanym, natomiast udział wydatków na prąd w obu okresach stanowił 30% ogółu wydatków na energię. Zastosować wszystkie poznane formuły indeksowe.

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

Wartość eksportu obuwia (męskie, damskie i dziecięce) pewnego producenta w 2008 roku wynosiła 5mln zł. W 2010 roku na skutek kryzysu ekonomicznego wartość ta spadła o 10%, a udział poszczególnych rodzajów obuwia w tej wartości wynosił odpowiednio 20%, 60%, 20%. Wiedząc, że w tym okresie nastąpił spadek wielkości eksportu obuwia męskiego o 25%, damskiego i dziecięcego – o 15%, odpowiedzieć, jak zmiany wielkości eksportu, a jak zmiany cen w latach 2008-2010 wpływały na zmianę wartości eksportu tego producenta.

Aby zobaczyć rozwiązanie tego zadania musisz wykupić abonament

“Indeksy – zadania” to część działu “statystyka zadania z rozwiązaniami”.
Znajdują się tutaj zadania ze statystyki opisowej:
-indeksy agregatowe zadania
-indeksy jednopodstawowe zadania

Indeksy - napis